Californian Raisins Market Statistics, August 2022

Date: 11th August 2022 Category: Latest News
Californian Raisins Market Statistics, August 2022

Total Govt.Sales through July , 2017 , 14,778 tons
Total Govt. Sales through July 31, 2016 , 15,099 tons
Total Govt. Sales Aug 2017-May 2018 4,958 tons
Total Govt. Sales Aug 2019-August 2020 15,116 tons
Total Govt. Sales Aug 2020- June 2021 17,352] tons
Total Govt. Sales Aug 2021-April 2022 7,274 tons